Medarbetare

Vi är ca 105 personer månadsanställda på Judiska Hemmet. Befattningar är fördelade på verksamhetschef, äldreboendechef, demensboendechef, sjuksköterskor, omvårdnadspersonal dag och natt, rehabiliteringspersonal (sjukgymnast, arbetsterapeut) kök- och matsalspersonal, administrativ personal (personalansvarig, ekonom, och löneassistent), samt två vaktmästare/fastighets-skötare.

Flera av våra boende är Förintelsens överlevande, en del bär på stora traumatiska upplevelser vilket kan yttra sig på många olika sätt. Många olika länder och språk är representerade här i huset. Denna typ av verksamhet ställer ökade krav på personalen både vad gäller de boendes tidigare upplevelser, samt förhållningssättet att strikt följa de judiska traditionerna.

Introduktionsdagar för nyanställd personal ordnas kontinuerligt. I programmet finns bl.a. historik om Judiska Hemmet, lagar och författningar angående äldrevård, arbetsrätt, information om judisk tro och tradition. Utbildningar ordnas om ergonomi, förflyttningsteknik, hjälpmedel och samt om brandskydd och säkerhet.